fbpx

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE

ORAZ KORZYSTANIA Z SAL PRÓB DŹWIĘKÓWA

§ 1 DEFINICJE

Usługodawca: ‘Wool Dream’ Dariusz Łukaszewicz, adres: ul. Bezpieczna 18/6, 54-114 Wrocław, NIP: 895-18-31-070, REGON: 020497210

Usługobiorca: osoba korzystająca z usług Usługodawcy.

Usługa: wynajem sprzętu muzycznego Usługodawcy na godziny.

Sale prób: obiekty zarządzane przez Usługodawcę, adresy: Bystrzycka 69c 54-215 Wrocław, Hubska 44-48 50-502 Wrocław, al. Poprzeczna 33-35 51-167 Wrocław, Tęczowa 57 53-601 Wrocław.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz anulowania rezerwacji Usługi, sposobów i terminów płatności za Usługę, potwierdzania dokonania rezerwacji Usługi, składania reklamacji oraz zachowania w Salach prób usługodawcy.

§ 3 REZERWACJA USŁUGI

1. Rezerwacji można dokonać wyłącznie na stronie  www.dzwiekowa.pl w zakładce Rezerwacja online postępując zgodnie z informacjami zamieszczonymi przy formularzu rezerwacji.

2. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle potwierdzenie rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę numer telefonu. W SMSie będą zawarte szczegóły rezerwacji oraz jej koszt.

3. W przypadku nierozpoznania numeru telefonu Usługobiorcy przez system rezerwacji (tj. dokonywanie rezerwacji po raz pierwszy) zostanie wysłany SMS z tokenem na ww. numer w celu weryfikacji Usługobiorcy. Token należy wpisać w formularzu w ciągu 15 minut aby dokończyć proces weryfikacji i zatwierdzić rezerwację. Niewpisanie tokenu w ciągu 15 minut powoduje utratę rezerwacji.

4. Usługę można rezerwować wyłącznie na pełne godziny. Start i koniec usługi również o pełnych godzinach.

5. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania numeru telefonu Usługobiorcy celem uniemożliwienia dokonania rezerwacji lub wymuszenia przedpłaty online.

6. Zabronione jest intencjonalne rezerwowanie Usługi osobom trzecim.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Formy płatności dostępne w Salach Prób Dźwiękówa:

  • Płatność online poprzez Przelewy24. Po wybraniu tej formy rezerwacja jest widoczna w kalendarzu, a system czeka 15 minut na zaksięgowanie środków. Po zaksięgowaniu środków Usługodawca wysyła SMS potwierdzający ze szczegółami rezerwacji. Brak wpłaty w ciągu 15 minut powoduje automatyczne usunięcie terminu.
  • Płatność odliczoną gotówką na próbie. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami, które są umieszczone w widocznym miejscu na każdej z sal prób.

2. Stawki za Usługi określa cennik zawarty na stronie www.dzwiekowa.pl/cennik

3. Podane w cenniku stawki są wartościami brutto i zawierają 23% VAT.

§ 5 ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Aby anulować rezerwację Usługi należy w zakładce „ANULUJ" formularza rezerwacyjnego wpisać numer rezerwacji z SMSa potwierdzającego rezerwację oraz numer telefonu, z którego Usługa była rezerwowana, a następnie kliknąć „WYŚLIJ". Poprawne anulowanie zostanie potwierdzone SMSem.

2. Aby dokonać zmiany w istniejącej już rezerwacji (czas trwania, typ, godzina rozpoczęcia) należy ją usunąć, a następnie wykonać ponownie wprowadzając wymagane zmiany.

3. W przypadku rezerwacji przedpłaconych online, po anulowaniu zostanie automatycznie dokonany zwrot środków na konto, z którego dokonywana była wpłata.

4. Rezerwację można anulować najpóźniej 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Anulowanie próby w tym czasie jest bezpłatne. W sytuacjach awaryjnych lub przy braku możliwości samodzielnego anulowania rezerwacji prosimy o kontakt na numery podane w zakładce “Kontakt" na stronie www.dzwiekowa.pl

§ 6 SALE PRÓB – WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA

1. Wszystkie sale są pod stałym nadzorem kamer monitoringu z zapisem online.

2. Na salach zachowujemy ład i porządek. Korzystamy z koszy na śmieci.

3. Wszelkie usterki, awarie, nieprawidłowości zgłaszamy niezwłocznie po ich wykryciu.

4. Nie kładziemy napojów i żywności na jakimkolwiek sprzęcie muzycznym.

5. Zakazane jest palenie tytoniu, papierosów elektronicznych, substancji odurzających oraz spożywanie alkoholu w obrębie sali oraz częściach przynależnych – zaplecza, klatki schodowe, korytarze.

6. Nie zmieniamy konfiguracji, rozstawienia, ustawienia i okablowania sprzętu bez wcześniejszego skontaktowania się z obsługą sali.

7. Szanujemy sprzęt oraz wyposażenie. Używamy go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zdrowego rozsądku.

8. We wzmacniaczach lampowych korzystamy z przycisku „Standby" !!!

9. Przed i po zakończonym graniu wyciszamy wzmacniacze i miksery.

10. Próbę rozpoczynamy i kończymy w godzinach zgodnych z dokonaną rezerwacją.

11. Wcześniejsze zakończenie próby lub niepojawienie się na próbie bez uprzedniego odwołania – płatne 100% stawki wynikającej z rezerwacji.

12. Za rzeczy pozostawione na salach obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

13. W razie nieznajomości obsługi sprzętu prosimy o kontakt.

14. Kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia obciążamy osobę rezerwującą Usługę. Transport uszkodzonego sprzętu do serwisu – 50 złotych (pięćdziesiąt złotych), naprawa usterki na salce – 50 złotych (pięćdziesiąt złotych).

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dzwiekowa.wroclaw@gmail.com

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa została wykonana.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sal Prób Dźwiękówa.

2. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Usługodawca nie będzie wykorzystywał danych osobowych do celów innych niż świadczenie Usługi.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania i opłacenia rezerwacji. ” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki świadczenia Usługi. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.dzwiekowa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

3.W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.